Quản lý file website trên hosting cpanel

Trên hosting Cpanel bạn có thể dễ dàng upload và download các file website. Để quản lý bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Mở ứng dụng File Manager

Quản lý file website trên hosting cpanel

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng File Manager

Bước 2: Quản lý các file của bạn

Quản lý file website trên hosting cpanel

Bây giờ bạn sẽ thấy một thư mục chứa tất cả các tệp của mình. Thông thường chúng ta chủ yếu sử dụng trong mục public _html, vì đây là nơi lưu source code của website.

 

Để mở một thư mục, hãy nhấp đúp vào nó.

Để quay lại thư mục cha, hãy sử dụng các nút Up One Level, Back và Forward buttons.

Để xóa một folder hoặc file, trước tiên hãy chọn nó và sau đó click vào Delete ở giữa trên cùng của trang. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào mục và chọn Delete.

Nếu bạn nhấp đúp vào một file,file đó sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Nếu bạn muốn chỉnh sửa trực tiếp mà không cần phải tải xuống và tải lên lại, hãy click phải chuột vào file và chọn edit để sửa.

Để tải file lên, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục mà bạn muốn tải file lên. Sau đó, click vào Upload. Bạn sẽ được đưa đến một trang khác, nơi bạn có thể chọn file bạn muốn tải lên. Nếu bạn tic chọn Overwrite existing files, file mới của bạn sẽ ghi đè lên file hiện có.