Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Cảm ơn Bạn đã tin tưởng Net1s.com. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận dưới đây trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ..

Chương I. Điều khoản chung

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ có trên hoặc bắt đầu từ trang Net1s.com giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ là Net1s.com.

Điều 2. Cập nhật, bổ sung

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và các quy định của pháp luật, Net1s.com bảo lưu quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc loại bỏ các điều khoản trong Thỏa thuận này mà không nhất thiết phải thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của Net1s.com, trong đó có ghi chú ngày cập nhật.

Chương II: Đăng ký và sử dụng tên miền

Điều 1. Khung pháp lý

1.1. Tên miền khả dụng

Theo quy định Tên miền là tài nguyên đặc biệt chỉ được cấp khi chưa được ai đăng ký. Các Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân tự lựa chọn để đăng ký đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong Tiếng Việt

1.2. Đối với tên miền “.VN”

Tuân thủ yêu cầu đăng ký theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet có hiệu lực từ ngày 07 tháng 2 năm 2022.

1.3. Tên miền Quốc tế

Đối với tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạn

1.4. Hoàn tiền

Trong mọi trường hợp, tên miền đã đăng ký, duy trì không được hoàn lại tiền.

Điều 2: Vòng đời dịch vụ tên miền

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị thu hồi theo quy định để cấp phát cho Chủ thể khác có nhu cầu đăng ký, chi tiết như sau

2.1. Với tên miền Việt Nam

Theo quy định của VNNIC, hạn chót gia hạn tên miền là ngày thứ 25 kể từ khi tên miền hết hạn. Quá thời hạn trên, tên miền bị thu hồi và không thể gia hạn.

2.2. Với tên miền Quốc tế

Theo quy định của ICANN, hạn chót gia hạn là ngày thứ 30 kể từ khi tên miền hết hạn. Quá thời hạn trên, tên miền sẽ đưa vào chuộc (Chủ thể phải trả phí chuộc lớn hơn nhiều lần phí ra hạn tên miền).

2.3. Các dịch vụ phái sinh từ tên miền

Khi dịch vụ tên miền bị ngưng, hủy, xóa, hết hạn, các dịch vụ phái sinh từ tên miền hay còn gọi các tiện ích tên miền cũng tự động hết hạn.

Điều 3: Cung cấp thông tin chính xác

Chủ thể đăng ký tên miền có trách nhiệm cung cấp, khai chính xác các thông tin đăng ký theo biểu mẫu đăng ký tên miền được quy định, trường hợp thông tin không chính xác, tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động và thu hồi theo quy định Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Điều 4: Hoàn thành thủ tục đăng ký

4.1. Chủ thể cá nhân

Chủ thể là cá nhân sau khi đăng ký tên miền cần hoàn thiện bằng việc bổ sung ảnh chụp Căn cước công dân/ CMT hoặc hộ chiếu vào tài khoản Net1s.com và ký Bản khai đăng ký tên miền bằng hình thức trực tuyến.

4.2. Chủ thể tổ chức

Chủ thể là các cơ quan, tổ chức sau khi đăng ký cần bổ sung Bản khai đăng ký theo Mẫu được hệ thống Net1s.com gửi tới email Chủ thể.

4.3. Thời hạn hoàn thành thủ tục

Theo quy định, tên miền không đầy đủ thủ tục đăng ký sẽ chưa được đưa vào sử dụng. Sau 10 ngày nếu chủ thể chưa hoàn thiện thủ tục, tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động.

Điều 5: Xử lý vi phạm

Chủ thể đăng ký tên miền hoàn toàn chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng tên miền, tính chính xác của các thông tin đăng ký, và nội dung đăng tải trên website. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng tên miền để phát tán mã độc, phần mềm độc hại, vận hành botnet (tập hợp các rô-bốt phần mềm) gây nguy hiểm cho hệ thống mạng, lừa đảo, giả mạo, vi phạm bản quyền thương hiệu, thực hiện các hành vi gian lận, làm trái quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, Cơ quan cấp phát tên miền hoặc Net1s.com có toàn quyền lập tức ngừng hoạt động tên miền mà không nhất thiết phải thông báo tới Chủ thể.

Điều 6: Khai báo sử dụng tên miền Quốc tế

Chủ thể có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền Quốc tế lên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 7. Xác thực thông tin

Khi thay đổi thông tin Chủ thể hoặc chuyển tên miền về Net1s.com, với các tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN. Net1s.com thực hiện xác thực thông tin bằng cách gửi email tới email Chủ thể (Email Registrant) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công hoặc thay đổi Chủ thể tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Chủ thể kiểm tra email và kích xác nhận vào liên kết theo hướng dẫn trong email của Net1s.com.

Điều 8: Quy định GDPR

8.1. Phạm vi áp dụng

Tuân thủ Quy định GDPR (General Data Protection Regulation) – Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với những Chủ thể là công dân Châu Âu, hoặc có sử dụng dịch vụ do một tổ chức đặt tại Châu Âu cung cấp hoặc các tổ chức nằm ngoài Châu Âu nhưng có cung cấp dịch vụ cho cư dân Châu Âu.

8.2. Bảo mật thông tin

Nhà đăng ký xem các trường thông tin Chủ thể; Quản lý, Kỹ thuật, Thanh toán trong tên miền là mặc định được bảo mật trên hệ thống tra cứu dữ liệu Whois trừ khi Chủ thể hoặc các cá nhân quản lý/kỹ thuật/thanh toán của tên miền yêu cầu đăng công khai và phải nhận được bằng văn bản chấp thuận từ những cá nhân này.

8.3. Chuyển đổi nhà đăng ký, chuyển nhượng tên miền

Chuyển đổi nhà đăng ký, chuyển nhượng tên miền Quốc tế theo quy định của GDPR, Chủ thể có trách nhiệm cung cấp lại chính xác thông tin cũ cho Net1s.com để nhập lại lên hệ thống và chịu trách nhiệm về các thông tin này do quy định GDPR không tuân theo các chuẩn thông tin của ICANN.

Điều 9: Điều kiện chuyển nhà đăng ký

Chủ thể được quyền đổi nhà đăng ký tên miền đối với các tên miền đăng ký tại Net1s.com ngoại trừ: các tên miền mới đăng ký dưới 60 ngày, trước ngày hết hạn dưới 30 ngày, các tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động do hết hạn sử dụng, các tên miền đang tranh chấp, tên miền đang được giữ nguyên hiện trạng theo quyết định của các cơ quan chức năng..

Điều 10: Căn cứ giải quyết tranh chấp

10.1. Với tên miền “.VN”, thực hiện theo các quy định sau

10.1.1. Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” theo Luật Công nghệ thông tin.

10.1.2. Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

10.1.3. Điều 16. Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình giải quyết tranh chấp theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

10.2. Với tên miền Quốc tế

Giải quyết tranh chấp tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN chi tiết tại: Domain Name Dispute Resolution Policies – ICANN.

Chương III. Dịch vụ Hosting, Email, Cloud VPS, Cloud Server, Website

Điều 1. Trách nhiệm về thông tin lưu trữ

Giải quyết tranh chấp tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN chi tiết tại: Domain Name Dispute Resolution Policies – ICANN.

Điều 2. Trách nhiệm về tính toàn vẹn của thông tin lưu trữ

Chúng tôi hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm với tính toàn vẹn của dữ liệu thông tin lưu trữ trên máy chủ.

Điều 3. Đảm bảo an toàn hệ thống

3.1. Định nghĩa “Băng thông, dung lượng không giới hạn”

Các gói dịch vụ lưu trữ tại Net1s.com được thiết kế nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Internet hoạt động tin cậy, ổn định. Việc cung cấp băng thông, dung lượng không giới hạn nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ tốt nhất, tránh bị gián đoạn khi thao tác và vận hành website. Tuy nhiên, vì lợi ích của số đông khách hàng nên khi hệ thống giám sát phát hiện những trường hợp sử dụng tài nguyên băng thông, dung lượng,.. không đúng mục đích, vi phạm chính sách dịch vụ Net1s.com, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và độ ổn định hệ thống, chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng gói dịch vụ gây ảnh hưởng mà không cần báo trước, sau đó thực hiện thông báo, tư vấn cho khách hàng sử dụng gói dịch vụ khác phù hợp hoặc ít nhất, giới hạn tài nguyên truy cập

3.2. Sử dụng tài nguyên hệ thống

Bên sử dụng dịch vụ không sử dụng các chương trình làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, chiếm tài nguyên máy chủ liên tục, sử dụng cronjob vượt tần suất quy định (được chạy tối đa 5 cronjob và tối thiểu 15 phút/lần/cronjob trên các Hosting), các công cụ tự động, web game, công cụ đào tiền ảo dưới mọi hình thức,…. Nếu phát hiện vi phạm, hệ thống tự động khóa tài khoản trước khi thông báo tới chủ thể. Với các vi phạm trên, Net1s ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại phí dịch vụ chưa sử dụng.

Điều 4. Bảo mật thông tin tài khoản

Chủ thể đăng ký sử dụng các dịch vụ lưu trữ (Hosting, Email, Cloud VPS, Cloud Server, Website) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin: Họ tên/Tên tổ chức, Số điện thoại, Email, Địa chỉ thường trú và hoàn thiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Net1s.com theo đúng quy định. Trong đó, bên sử dụng dịch vụ phải tự bảo quản mọi thông tin tài khoản, dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của Net1s.com. Sau khi khởi tạo và bàn giao dịch vụ cho Bên sử dụng, Net1s.com được miễn trừ trách nhiệm về các thiệt hại vô hình hoặc hữu hình phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ

Điều 5. Chuyển nhượng dịch vụ cho bên thứ 3

Bên sử dụng dịch vụ không được tự ý sang nhượng, cho, tặng, bán lại dịch vụ cho bất cứ bên thứ 3 nào khác khi chưa có thông báo hoặc được sự chấp thuận bởi Net1s.com.

Điều 6. Tuân thủ Quy định của nhà nước về nội dung lưu trữ, xuất bản

Bên sử dụng dịch vụ không được lưu trữ, truyền tải các thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích nói xấu, chống phá, vi phạm pháp luật.., đi ngược lại đường lối chính sách của Việt Nam và các nước khác, các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo…vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam, các nội dung lừa đảo giả mạo tài khoản game, tài khoản ngân hàng hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác nhằm mục đích lừa đảo người dùng.

Trong mọi trường hợp, khi nhận được báo cáo phản ánh từ cộng đồng Net1s.com bảo lưu quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không nhất thiết phải thông báo tới bên sử dụng dịch vụ.

Điều 7. Tuân thủ các quy định về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ

Bên sử dụng dịch vụ không được lưu trữ, truyền tải các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc liên quan đến những các nội dung vi phạm bằng sáng chế, các hình ảnh, logo thương hiệu đã được đăng ký bảo vệ khi chưa được sự đồng ý của bên sở hữu, các bí mật thương mại, bản quyền, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào.

Trong mọi trường hợp Net1s.com nhận được báo cáo phản ánh từ cộng đồng xét thấy Net1s.com có quyền lập tức tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không nhất thiết phải thông báo tới bên sử dụng dịch vụ.

Điều 8. Quy định sử dụng dịch vụ email

Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm nội dung các email được gửi đi, không sử dụng để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL hoặc các chương trình, mã nguồn mail client gây ảnh hưởng đến hệ thống, danh tiếng địa chỉ IP của Net1s, đảm bảo tất cả các email gửi đi phù hợp với văn hóa, tuân thủ pháp luật Việt Nam, Luật công nghệ thông tin.

Điều 9. Sao lưu dữ liệu

Đối với dịch vụ hosting và email, dữ liệu được sao lưu 01 tuần/1 lần và lưu 1 bản của tuần gần nhất. Đối với dịch vụ Cloud VPS, Cloud Server, bên sử dụng dịch vụ chủ động thực hiện sao lưu dữ liệu, Net1s.com không chịu trách nhiệm về dữ liệu được lưu trữ trên các dịch vụ này. Trong trường hợp hết hạn dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ không gia hạn, bên sử dụng cần tự sao lưu dữ liệu xuống thiết bị lưu trữ cá nhân. Hệ thống tự động xóa tài khoản kể từ khi hết hạn dịch vụ.

Chương IV: Điều khoản thanh toán

Điều 1. Thời hạn

Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn, đúng hợp đồng các khoản phải trả.

Điều 2. Đăng ký khả dụng

Với dịch vụ đăng ký tên miền, Net1s.com chỉ đăng ký các tên miền còn đang tự do (chưa có người đăng ký), không chịu trách nhiệm về việc mất tên miền trong quá trình đăng ký dịch vụ.

Điều 3. Hiệu lực chờ thanh toán cho đơn hàng dịch vụ lưu trữ

Hiệu lực chờ thành toán có giá trị trong vòng 24 giờ. Quá thời hạn trên, việc đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực, hệ thống sẽ thu hồi lại dịch vụ đã cung cấp. Trường hợp Quý khách phục hồi đơn hàng sau 24 giờ, các thông số, chính sách liên quan đến đơn hàng cần được cập nhật theo các thông số, chính sách tương ứng trên Net1s.com

Điều 4. Hiệu lực gia hạn

4.1. Với tên miền Việt Nam

Theo quy định của VNNIC, hạn chót gia hạn tên miền là ngày thứ 25 kể từ khi tên miền hết hạn. Quá thời hạn trên, tên miền bị thu hồi và không thể gia hạn.

4.2. Với tên miền Quốc tế

Theo quy định của ICANN, 30 ngày sau ngày hết hạn là thời hạn cuối cùng có thể duy trì tên miền. Quá thời hạn trên, tên miền được đưa vào trạng thái chờ chuộc và chủ thể phải trả phí gấp nhiều lần phí gia hạn nếu muốn giữ tên miền.

4.3. Với các dịch vụ khác

Theo quy định của Net1s.com, chủ thể có thể gia hạn và kích hoạt lại dịch vụ trong 30 ngày từ khi hết hạn, quá thời gian trên hệ thống tự động xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến gói dịch vụ khỏi hệ thống

Điều 5. Trách nhiệm liên đớ

Net1s.com được miễn trừ trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc thanh toán chậm gây ra.

Chương V: Bảo mật tài khoản

Điều 1. Trách nhiệm bảo vệ thông tin người dùng

Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về quản lý tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản do Net1s.com cung cấp.

Điều 2. Trách nhiệm liên đới của nhà cung cấp

Net1s.com được miễn trừ trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bên sử dụng dịch vụ làm lộ thông tin quản lý.

Chương VI. Chính sách quyền riêng tư

Net1s.com luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà Net1s.com sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này

Điều 1. Thông tin đăng nhập

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, Net1s.com có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân

Điều 2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

2.1. Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, Net1s.com sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, Net1s.com có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, Net1s.com sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Net1s.com. Khi cung cấp thông tin cho Net1s.com qua trang website này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và cung cấp những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

2.2. Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được Net1s.com lưu giữ cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Net1s.com.

2.3. Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gửi thư phản hồi tới Net1s.com, Net1s.com có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, Net1s.com không cung cấp thông tin này cho bên thứ ba khi chưa được sự được bạn đồng ý, trừ trường hợp theo quy định bắt buộc của pháp luật hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

2.4. Net1s.com cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba

Điều 3. Cung cấp thông tin cho cho bên thứ ba

Net1s.com có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Net1s.com cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và phải tuân thủ các quy định bảo vệ quyền riêng tư áp dụng cho Net1s.com tại quy định này.

Điều 4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, một số thông tin được lưu trên máy tính của bạn có thể giúp Net1s.com cải thiện chất lượng dịch vụ. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” thông dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan. Nếu bạn không muốn nhận cookies, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của mình thực hiện điều này. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn có thể không thể truy cập hay sử dụng được một số tiện ích trên trang web của Net1s.com.

Điều 5. Bảo mật thông tin cá nhân

5.1. Net1s.com thiết lập các cơ chế an ninh nhằm ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp vào các thông tin cá nhân bạn đã gửi cho Net1s. Ví dụ: Các trang web hỗ trợ giao dịch trực tuyến phải được áp dụng SSL (Secure Sockets Layer), tiêu chuẩn công nghệ bảo vệ tính bảo mật và an toàn dữ liệu người dùng trên Internet.

5.2. Mọi hình thức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân (trực tiếp, qua điện thoại, trên mạng Internet…) luôn thường trực rủi ro, không có hệ thống kỹ thuật nào đảm bảo tuyệt đối an toàn hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper”. Ý thức được điều đó, Net1s áp dụng các kỹ thuật bảo mật tiên tiến, phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ làm lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng trang web này.

Điều 6. Thông tin qua Email

6.1. Khi đăng ký dịch vụ, địa chỉ email bạn cung cấp được dùng làm phương tiện trao đổi thông tin. Do vậy, địa chỉ email này phải thông suốt trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp thay đổi địa chỉ email, bạn vui lòng cập trên hệ thống quản trị hoặc thông báo cho Net1s để Net1s cập nhật lên hệ thống

6.2. Trong một số trường hợp, nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn, Net1s có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua email bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc dấu hiệu bất thường, và chỉ phục hồi kênh liên lạc khi đã được bạn xác nhận.

Điều 7. Cập nhật thông tin

Net1s chủ động hoặc yêu cầu bạn thực hiện việc bổ sung, cập nhật các dữ liệu cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Điều 8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Người sử dụng dịch vụ là Trẻ vị thành niên phải có sự chấp thuận của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Net1s không chịu trách nhiệm về các giao dịch của bạn với các trang web liên kết đó

Chương VII: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Trong trường hợp Bên sử dụng dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này, Net1s có quyền đơn phương dừng cung cấp dịch vụ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký kết mà không cần thông báo trước, không hoàn phí dịch vụ chưa sử dụng.

Chương VIII: Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)

Cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement – SLA): Net1s cam kết thời gian hoạt động hàng tháng của dịch vụ theo tiêu chuẩn SLA

Chương IX. Chính sách đổi trả hàng

Nhằm nâng cao uy tín cũng như sự tin tưởng của quý khách hàng khi chọn mua sản phẩm/ dịch vụ tại Net1s.com. Chúng tôi áp dụng chính sách đổi trả như sau

Điều 1. Đổi dịch vụ

1.1. Dịch vụ tên miền

Quý khách hàng vui lòng lựa chọn kỹ tên miền trước khi xác nhận đăng ký. Tên miền đã đăng ký hoặc gia hạn không được đổi trả hay hoàn lại tiền.

1.2. Các dịch vụ khác

Quý khách hàng vui lòng lựa chọn kỹ tên miền trước khi xác nhận đăng ký. Tên miền đã đăng ký hoặc gia hạn không được đổi trả hay hoàn lại tiền.

Điều 2. Trả dịch vụ

2.1. Đối với dịch vụ đã kích hoạt thành công

Theo Chính sách hoàn tiền Net1s

2.2. Đối với đơn hàng chưa xác nhận

Trong một số trường hợp đã đặt hàng nhưng không thể tiếp tục mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ Net1s để yêu cầu hủy đơn hàng ngay sau khi đặt đơn trong vòng 24 giờ. Quý khách cũng có thể hủy đơn hàng ở thời điểm nhân viên Net1s gọi điện xác nhận lại đơn đặt hàng bằng cách cung cấp số điện thoại, email kèm mã đơn hàng (XXXX)

Chương X: Giới hạn trách nhiệm của nhà cung cấp

Điều 1. Miễn trừ

Net1s không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu bên sử dụng không tuân thủ Thỏa thuận này